Zeal

Ngôn giả bất tri, tri giả mặc. Nói tóm lại là xưa nay ngoại trừ những cái chưa biết ra thì không có gì là bần tăng không biết :v