kakashi

Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc sắc không không. Nói tóm lại là bần tăng xưa nay chưa ngán ai bao giờ :v