Mèo đi lạc
Trong mắt mèo, tất cả mọi thứ đều thuộc về mèo.